img


ฉันอย่างไร หัวใจแข็งแรง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ เตชะวิเชียร, ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
จำนวนหน้า : 64 หน้า
เข้าอ่าน : 93 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:41:12 เข้าชม : 93 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
"พระสงฆ์ที่พิจารณาก่อนฉัน ย่อมฉันแต่สิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การฉันถูกต้อง การบริหารร่างกายเหมาะสม จะทำให้ท่านสุขภาพดี สุขภาพที่ดีของท่าน จะทำให้ท่านทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้กว้างไกล สุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ จึงเป็นหลักประกันในการสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมหาศาล สุขภาพจึงไม่ใช่เพื่อสุขภาพโดยตัวของมันเอง หากแต่เป็นสุขภาพของปัจเจก เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณของมหาชน การส่งเสริมให้พระสงฆ์ฉันเป็น ฉันถูกต้อง จึงเป็นบุญกิริยาที่ควรสรรเสริญและอนุโมทนาอย่างยิ่ง.."
หนังสือแนะนำ
Life and Metro issue 1 : Mar 2018
( เข้าชม : 40 ครั้ง )


GOSSIP STAR issue 593 : Aug 2018
( เข้าชม : 40 ครั้ง )