img


ฉลาดไม่จำกัดกาล
ชื่อผู้แต่ง : พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
จำนวนหน้า : 188 หน้า
เข้าอ่าน : 83 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:36:14 เข้าชม : 83 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ความฉลาดที่รู้ว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่จากคนอื่นทำ ไม่ใช่จากเราทำ แต่เกิดจากผัสสะอันอาศัยตากระทบรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณ การบรรจบแห่งองค์ประกอบ ๓ อย่าง เรียกว่า ผัสสะ ส่งผลสู่สุขเวทนา-ทุกขเวทนา ดั่งแสงดาวกระทบตาทำให้เกิดการเห็น และการเห็นนั้นมักมีตัวแปรที่ความคิดปรุงแต่งว่าจะบรรจงความคิดอันประณีตนำมาซึ่งความสุขใจ หรือจะหยาบคายในความคิดปรุงแต่ง มีผลเป็นความทุกข์ ซึ่งไม่มีตัวตนของเขาหรือของเราอยู่ในนั้นจริง
หนังสือแนะนำ
Life and Metro issue 1 : Mar 2018
( เข้าชม : 40 ครั้ง )


GOSSIP STAR issue 593 : Aug 2018
( เข้าชม : 40 ครั้ง )